thyregod_antenneforening_vedtaegter_web

ANTENNEFORENINGENS VEDTÆGTER

Give Fællesantenneforening

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1

1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands.

 

§ 2

1.          Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

a)   modtage og distribuere radio- og tv-signaler

b)   udbyde kapacitet til brug for datatransmission

c)   udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg.

 

2.          Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

 

3.          Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

 

4.          Foreningen ønsker at dække Give by med sit bredbåndskabelanlæg.

 

MEDLEMMERNE:
§ 3

1.          Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er automatisk medlem af foreningen.

2.          Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.

I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen.

Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

 

§ 4

1.          Der opkræves hos medlemmerne et bidrag (kontingent) pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse

2.          I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget.

3.          Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.

4.          Bidrag betales fra tilslutningsdagen.

5.          Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

§ 5

1. I tillæg til det i § 4 nævnte bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, Koda og Copy- Dan m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

 

 

§ 6

1.          Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

2.          Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.

3.          Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

4.          Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med monopolpunktet/tilslutningspunkt.

5.          Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal tilslutningen til anlægget afbrydes. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

§ 7

1. Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller på foreningens hjemmeside.

 

 

§ 8

1.          Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med et varsel på løbende måned + 30 dage.

2.          Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Nettogælden opgøres af den eksterne revision. Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes.

3.          Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

GENERALFORSAMLING:

§ 9

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 10

1.          Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

2.          Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel i lokal Avis med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.

Frist for indsendelse af forslag til behandling under pkt. 4.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før datoen for generalforsamlingen , og kan fremsendes skriftligt pr. brev eller mail med angivelse af forslagsstillerens navn, adresse samt telefonnummer.

Bestyrelsen skal kvittere for modtagelsen af forslaget på samme måde  som forslaget blev indleveret.

3.          Drives der i anlægget en informationskanal og/eller hjemmeside, skal indkaldelsen tillige og med samme varsel bringes i denne med dagsorden.

4.          Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på foreningens hjemmeside.

5.          Fristen for indsendelse af forslag til programafstemningen/generalforsamling skal bekendtgøres senest den 15. januar og på samme måde som indkaldelse af generalforsamlingen.

6.          Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

 

1.           Valg af dirigent

2.           Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

3.           Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.           Eventuelle forslag

5.           Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

6.           Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7.           Valg af revisor og revisorsuppleant

8.           Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 1. februar.

 

§ 11

1.          Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 (ti) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) hverdage, og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet, eller begæring er modtaget.

2.          Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

 

§ 12

1.          Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

2.          Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

3.          I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.

4.          Herudover har en udlejer kun én stemme uanset hvor mange lejemål og/eller boliger, han råder over i foreningens forsyningsområde.

5.          Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

6.          Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

7.          Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at optage lån, hvis foreningen af driftsmæssige årsager ser sig nødsaget hertil.

LEDELSE, TEGNING og HÆFTELSE
§ 13

1.          Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at to medlemmer er på valg i lige år og tre medlemmer af er på valg i ulige år, ved den ordinære generalforsamling.

2.          Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

3.          Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

4.          Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften.

5.          Der kan ydes honorar til bestyrelsen. I det omfang det sker, skal beløbet fremgå af budget.

6.          Bestyrelsen afgør, om foreningen skal være medlem af FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.

 

 

§ 14
1.          Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

2.          Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

§ 15
1.          Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

2.          Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

 

REGNSKAB OG ØKONOMI:
§ 16

1.          Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes bidraget (kontingentet) af generalforsamlingen til betaling senest primo maj måned. Bidraget (kontingentet) erlægges og opkræves efter bestyrelsens nærmere beslutning

2.          Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

RESTANCER:
§ 17

1.          Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt den påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso eller lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

2.          Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

FRAFLYTNING:
§ 18

1. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 6, da den følger ejendommen.

 

 

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:
§ 19

1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

 

§ 20

1.          Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18.

2.          Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

 

§ 21

1.          Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

2.          Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

 

§ 22

1.          Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.

2.          Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

 

§ 23

1.          Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.

2.          Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå serviceaftale med godkendt reparatør.

3.          Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

UDVIDELSER:
§ 24

1.          Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen er rentabel.

2.          Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelses- muligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

3.          Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

4.          Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

5.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER FORENINGSOPHØR:
§ 25

1.          Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

2.          Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

3.          Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

4.          Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, skal gå til almene formål i Give by.

 

FORTOLKNING:
§ 26

1.          Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af bestyrelsen. Denne afgørelse kan indbringes for den efterfølgende generalforsamling.

2.          De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller på foreningens hjemmeside.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2009

 

Sign. Johnny Norup
dirigent
Endelig vedtagelse bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 14. april 2009

 

Sign. Johnny Norup
dirigent
§ 16 ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 21. november 2012

 

Sign. Carsten Sørensen
dirigent
Således vedtaget på generalforsamling den 25. februar 2015.

 

 

Sign. Johnnu Norup
dirigent

 

Endelig vedtagelse bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2015,

 

Sign. Carsten Sørensen
Dirigent

 

Endelig vedtagelse bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2017

 

Sign. Karsten Sørensen
Dirigent

 

Således vedtaget på generalforsamling den 15. juni 2021

 

Sign. Gert Eg

Dirigent

 

Endelig vedtagelse bekræftet på ekstraordinær generalforsamlin den 6. juli 2021

 

Sign. Gert Eg

Dirigent